Gruppen


3. Klasse

Gruppenleitung: Yara, Michelle, Samira, Elena


4. Klasse

Gruppenleitung: Steffi L., Sarah


5. Klasse

Gruppenleitung: ElianeNina


6. Klasse

Gruppenleitung: Selina E., Lisa


7. Klasse

Gruppenleitung: Stephi H., Lea A.

8. Klasse

Gruppenleitung: Lorena, Sofia, Lea H.


9. Klasse

Gruppenleitung: Jelena, Fiona, Anja